Di ve dau Cong vien nuoc Da Nang

Thứ năm, 27 Tháng mười hai 2007, 06:54 GMT+7

(VietNamNet) - Duoc dau tu den 65 ty dong, sau 5 nam hoat dong, Cong vien nuoc Da Nang hien khong con nguon de…tra luong 3 thang cuoi nam 2007. Vi sao?

Nhap mo ta vao day

Diu hiu Cong vien nuoc Da Nang. Anh: HC

Khong con nguon de…tra luong cuoi nam 2007

Cong vien nuoc (CVN) la mot trong nhung cong trinh trong diem cua TP Da Nang duoc khoi cong nam 2000 va hoan thanh dua vao hoat dong giai doan 1 tu thang 1/2002 voi so von dau tu len den 65 ty dong. Den thang 3/2002, tu cho truc thuoc Cong ty Du lich Non Nuoc, CVN Da Nang chuyen thanh don vi su nghiep co thu dam bao toan bo chi phi.

Theo Giam doc CVN Da Nang Ngo Truong Tho, mac du loai hinh hoat dong chua hoan chinh nhung don vi da co nhieu co gang de van hanh, phuc vu nhu cau vui choi, giai tri cua nguoi dan. Tuy nhien vi nhieu ly do, hien CVN Da Nang dang phai doi dau voi hang loat kho khan, thu thach.

“Dac thu cua cong vien nay la mot cong vien chu de (nuoc) nen hoat dong bi chi phoi rat lon boi tinh thoi vu. CVN chi thu hut duoc khach vao nhung mua nang nong, con vao mua mua thi hau nhu vang khach” – ong Ngo Truong Tho cho biet. Do vay, tu nam 2004 den nay, so thu cua CVN Da Nang chi tu 2,3 – 2,8 ty dong/nam, neu dat muc tieu hoan von dau tu thi khong biet den bao gio moi co the thuc hien duoc?

Tuy nhien van de can co hon nam o cho, theo thiet ke thi CVN Da Nang se la mot cong trinh hien dai, co quy mo lon, lien ket voi cac cong trinh lan can de tro thanh mot khu vui choi giai tri dong bo, hoan chinh. Tuy nhien cho den thoi diem nay, sau 5 nam di vao hoat dong, cong trinh nay cung chi moi thuc hien giai doan 1. Phan thiet bi cua giai doan 2 (gan 7,5 ty dong) da nhap ve nhung chua duoc trien khai lap dat. Do do, quy mo du an bi thu hep, loai hinh nho le, thieu dong bo, cac tro choi don dieu nen kha nang thu hut khach rat kem.

Ben canh do, CVN Da Nang lai nam o vi tri co dia hinh thap, thuong xuyen phai chiu thu thach boi mua lu. Do vay, sau 5 nam dua vao hoat dong, he thong thiet bi, may moc va co so ha tang da bi xuong cap nghiem trong. Dac biet, tran bao so 6 dau thang 10/2006 va tran lu lich su hoi thang 11 vua qua da gay thiet hai rat lon cho co so ha tang va canh quan noi day.

“Trong khi cho doi su ho tro cua TP, de duy tri hoat dong, don vi buoc long phai tam chiem dung nguon nop thue, nguon nop ngan sach cua nhung nam truoc va van dong can bo cong nhan vien dong gop de khac phuc voi tong tri gia gan 1 ty dong. Do vay, hien don vi con no ngan sach ve thu su nghiep va no thue nam 2004 – 2007 len den 674 trieu dong!” – ong Ngo Truong Tho than.

Mot thuc te dang buon nua la tu thang 8 den nay, ngoai viec dong vien 20% trong so 74 CBCNV tam nghi khong luong, so CBCNV con lai phai lam viec theo che do…khong luong 6 ngay/nguoi/thang. Va theo can doi thu chi cua don vi thi tu thang 10 – 12/2007 se khong con nguon thu nao de tra luong, dong 10% ngan sach, nop thue va cac chi phi khac nhu bao hiem xa hoi, bao hiem y te… cho nguoi lao dong!

Nhap mo ta vao day

Quay ban ve CVN Da Nang: 4 - 5 nguoi ban nhung... khong co nguoi mua! Anh: HC

Xa hoi hoa CVN Da Nang, vi sao chua hieu qua?

Truoc tinh hinh nay, tu dau nam 2007, UBND TP Da Nang de ra chu truong xa hoi hoa nham tao nguon sinh khi moi cho CVN. Dong thoi giao cho cac so, nganh lien quan tien hanh dinh gia, do dac dat dai va thong bao ban dau gia CVN Da Nang.

Dang noi la trong khi van chua phat huy hieu qua thi ke tu khi co chu truong nay, CVN khong duoc phep lien doanh, lien ket voi bat ky doi tac nao de mo rong hoat dong kinh doanh va cung khong duoc gop von nang cap co so vat chat da bi xuong cap nghiem trong. Hon nua, du luan ve viec ban CVN da lam giam dang ke luong khach den day, khien nguon thu khong du tra luong, thanh toan cac chi phi phat sinh va nop nghia vu cho Nha nuoc!

Thuc ra, tu khi co chu truong cua UBND TP Da Nang ve viec thuc hien xa hoi hoa CVN, da co kha nhieu nha dau tu tim den day nhu cong ty Tri Viet (Viet kieu Duc), tap doan Maxim (Thai Lan), cong ty Yujin Vina (Han Quoc), tap doan CKT.Inc (My), tap doan Vinashin (VN), cac cong ty co phan du lich Phuong Dong, Hai Duy, Vuon Xanh… The nhung sau mot hoi tim hieu, tat ca cac doi tac nay deu lang le… rut lui.

“Trong qua trinh thuc hien xa hoi hoa, UBND TP Da Nang yeu cau phai giu nguyen cong nang cua CVN, khong duoc bo sung cac dich vu khac nhu massage, nha nghi, an uong… Day la mot yeu cau hoan toan chinh xac de tranh viec tong the cua CNV co the bi pha vo boi cac hang muc dau tu moi tuy theo loi ich rieng le cua tung nha dau tu. Mot so nha dau tu do thieu nang luc chuyen mon va cac yeu cau khac ve loai hinh dau tu, quy hoach, kien truc, xay dung… nen khong theo noi!” - ong Ngo Truong Tho cho biet.

Tuy nhien, nguyen nhan chinh khien cac nha dau tu phai rut lui vi ho cho rang, trong khi UBND TP Da Nang de ra yeu cau kha “khat khe” nhu tren thi viec So Tai chinh Da Nang xac dinh tong gia tri dat va tai san tren dat o CVN len den gan 232,5 ty dong la qua cao va chua hop ly nen khong the dap ung!

Ong Ngo Truong Tho cho hay: “Chung toi da de nghi UBND TP Da Nang chi dao cac so, nganh lien quan khan truong xac dinh lai gia tri tai san va gia cho thue dat tai CVN mot cach hop ly hon. Dong thoi de xuat cac chinh sach uu dai doi voi nha dau tu cung nhu cac giai phap khac de lam co so keu goi dau tu, thuc day nhanh tien trinh thuc hien xa hoi hoa CVN Da Nang”.

Nhap mo ta vao day

Nguoi dan se duoc tu do vao huong thu khong gian xanh o CVN Da Nang. Anh: HC

CVN Da Nang se tro thanh cong vien mo!

Truoc nhung yeu cau buc thiet dang dat ra doi voi su ton tai va phat trien cua mot cong trinh trong diem von duoc dau tu rat lon, chieu 25/12, Pho Chu tich Thuong truc UBND TP Da Nang Tran Phuoc Chinh da co cuoc hop voi cac so, nganh lien quan de ban ve tuong lai cua CVN Da Nang.

Theo ong Tran Phuoc Chinh, do dac thu hoat dong cua CVN mang tinh xa hoi cong ich nhieu hon nen neu dat nang hieu qua kinh te se khong phu hop. Day phai la noi de nguoi dan huong thu phuc loi xa hoi, la noi bu dap cho nhan dan sau nhung gi da dong gop cho Nha nuoc… nen khong the tinh chuyen tang gia ve, gia dich vu… Vi vay ong chi dao CVN Da Nang lap phuong an de So KH-DT tham dinh, trinh lanh dao TP xem xet, chuyen doi loai hinh tu don vi su nghiep tu chu toan phan sang hinh thuc tu chu mot phan theo tinh than cua Nghi dinh 43/CP.

“Sau khi CVN tu can doi thu chi, con thieu thi ngan sach TP se bu. Tuy nhien, de don vi tich cuc chu dong hoat dong ma khong le thuoc vao su bao cap, nguyen tac chung cua viec chuyen doi la lay muc doanh thu cua 2 nam 2006 – 2006 lam chuan cho doanh thu nam 2007 va cac nam tiep theo. Viec bu lo cua ngan sach TP se khong qua 30%. Dong thoi don vi phai thuc hien giam manh lao dong, it nhat la 30% tren tong so hien co va phai tiep tuc day manh mo rong hoat dong!” – ong Tran Phuoc Chinh noi.

Doi voi viec thuc hien chu truong xa hoi hoa, ong yeu cau phai co buoc di het suc chat che, khoa hoc de dam bao muc dich phuc vu van hoa xa hoi cua CVN. So Tai chinh duoc giao tien hanh dinh gia lai tai san tren dat va gia thue dat tai CVN, dong thoi nghien cuu de ra cac co che chinh sach thu hut cac nha dau tu vao day.

Trong do, theo chu truong cua lanh dao TP Da Nang, se giu lai phan trung tam co dien tich rong lon nhat cua CVN de su dung cho muc dich cong cong, mien phi hoan toan de nhan dan co the vao tap the duc, vui choi, ngam canh, huong thu khong gian xanh thoang mat o day. Dong thoi thu hep phan thuc hien xa hoi hoa voi mot dien tich nhat dinh de nha dau tu co the de dang bo von dau tu.

“Do dinh huong lau nay cua CVN chua ro rang, nua muon phuc vu, nua muon lam kinh te nen da lam han che hoat dong. Khong the xem CVN nhu mot doanh nghiep ma phai noi den phuc loi xa hoi nguoi dan duoc huong. Do vay, trong dinh huong sap toi, CVN se khong ban ve vao cong, toan bo khu vuc hien co se tro thanh khu cong cong de nguoi dan co the tu do ra vao. Tuy nhien khi su dung cac dich vu duoc to chuc trong CVN thi phai tra tien cho tung dich vu!” – ong Tran Phuoc Chinh khang dinh.

  • Hai Chau
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>