Ha Noi khoi phuc va lam dep doi bo song Tich

Thứ ba, 10 Tháng mười một 2009, 21:47 GMT+7

Ha Noi sap tiep nuoc, cai tao, khoi phuc song Tich va qui hoach doi bo. Pham vi nghien cuu du an nay kha rong, chia lam 3 doan, bat dau tu Luong Phu (Ba Vi)...

Song Tich (con goi la song Tich Giang) - phu luu cap I cua song Day, thuoc he thong song Hong, bat nguon tu day nui Ba Vi voi ho Suoi Hai, Dong Mo o dau nguon, chay qua nhieu huyen va thi xa khu vuc Ha Noi mo rong. Nhieu doan song Tich chay qua vung ban son dia, quang canh nen tho, rat dep nhung co nhieu doan song nay can kiet, "thot lai" chi nhu con lach nho.

Sau khi xem xet bao cao cua Cong ty Tu van xay dung thuy loi Viet Nam (CTCP) ve du an tiep nuoc, cai tao, khoi phuc song Tich, Pho Chu tich UBND TP Ha Noi Trinh Duy Hung nhan dinh: "Tren pham vi nghien cuu du an co nhieu cong trinh van hoa, do do viec phe duyet va to chuc thuc hien phai nghien cuu mot cach day du, than trong, can nhac moi khia canh, nhieu linh vuc".

Tich

Se co duong giao thong hien dai va do thi ven nhieu doan song Tich (Ha Noi)? Anh suu tam

Lanh dao Ha Noi va cac so, ban, nganh nhat tri chia du an nay lam 3 doan: doan 1 tu Luong Phu thuoc xa Thuan My (Ba Vi) den cau Trang thuoc xa Duong Lam (Son Tay); doan 2 tu cau Trang den cau O (cung thuoc thi xa Son Tay) dai khoang 10,5km va doan 3 tu Cau O den Ba Tha.

Voi doan 1, Pho Chu tich Trinh Duy Hung khang dinh muc tieu chinh la khoi phuc tao nguon va cai tao dong chay, dam bao lay nuoc song Da phuc vu cac nhu cau ve san xuat, dan sinh, dong thoi bo sung cho ho Suoi Hai, Dong Mo. Khi nghien cuu huong tuyen doan nay phai than trong voi khu vuc Duong Lam vi co nhieu cong trinh van hoa tam linh.

"Chu truong van la duong bo de ket hop giao thong nhung ket hop bo nao, doan nao, qui mo ket hop ra lam sao can tinh toan cu the (huong giai doan dau la 7-9m mat), con dinh huong qui hoach van la qui hoach tam xa, hien dai" - ong Hung nhan manh.

Doan 2 cua du an khoi phuc song nay duoc Ha Noi ky vong gan viec cai tao voi chinh trang do thi, dac biet tai thi xa Son Tay. Nguyen tac dat ra la gan chinh trang trong dieu kien cho phep va van phai ton tao, giu gin cac di tich van hoa.

"Ve huong tuyen, chi nan chinh nhung doan thuc su can thiet (la nhung doan can tro lon dong chay). Tinh toan lai mat cat long song phai khach quan, khoa hoc, khoang tren duoi 40m va khong gay boi lang long song. Ve van de chinh trang 2 bo de phat trien giao thong do thi, yeu cau xem cu the qui mo duong co kha thi khong (huong la lam 1 bo con bo co dan sinh chi chinh trang)" - Pho Chu tich Ha Noi nhan dinh.

Doan cuoi cung duoc dinh huong ton trong hien trang song va de, chi nan chinh tuyen va nao vet cuc bo mot so doan kho thoat lu. Dong thoi, bo ta song Tich tai day duoc tinh toan nang cap de dam bao thoat lu rung ngang.

UBND TP Ha Noi yeu cau cac don vi hoan thanh thu tuc du an nay de trinh duyet truoc ngay 15/11, dong thoi cho biet se phai thoa thuan nhieu van de voi Bo Nong nghiep & Phat trien nong thon de co the chinh thuc trien khai.

Vua qua, Ha Noi da duyet chu truong dau tu gan 40 ti dong nang cap 8.566m bo huu song Tich thuoc huyen Quoc Oai nham dam bao an toan de dieu, phuc vu giao thong.

  • Hoang Huy
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Đô Thị >>