Ha Noi to chuc 31 diem cap CMND

Thứ ba, 30 Tháng mười hai 2008, 17:55 GMT+7
Anh minh hoa

Tu ngay 1/1/2009, Cong an thanh pho Ha Noi to chuc cac dia diem tiep nhan giai quyet ho so thu tuc cap chung minh nhan dan (CMND) (bao gom: cap moi, cap lai, cap doi) doi voi nhung nguoi co du dieu kien, co ho khau thuong tru thuoc cac quan, huyen, thanh pho.

Lich tiep khach cua cong an thanh pho de giai quyet cac truong hop tren nhu sau:

Tu thang 1 den het thang 6 hang nam, vao cac ngay thu Hai, Ba, Tu hang tuan, cong an cac quan, huyen, thanh pho to chuc cap CMND tai tru so cong an cac phuong, xa, thi tran, cac truong THCS, THPT theo lich thong bao truoc.

Thu Nam, thu Bay hang tuan to chuc cap CMND tai tru so cong an quan, huyen, thanh pho cho cac truong hop khong co dieu kien cap tai phuong, xa, thi tran.

Tu thang 7 den het thang 12 hang nam, vao cac ngay thu Hai, Ba, Tu, Nam va thu Bay hang tuan to chuc cap tai tru so cong an quan, huyen, thanh pho cho cac truong hop cap moi, cap lai, cap doi CMND cho cac truong hop co nhu cau.

Dia diem tiep khach o cac dia ban cu the nhu sau:


1. Quan Hoan Kiem: Tai CAQ Hoan Kiem - so 2 Trang Thi, Hoan Kiem. Dien thoai (DT): 3.9396772.

2. Quan Ba Dinh: 116 Quan Thanh, Ba Dinh. Dien thoai: 3.9396810.

3. Quan Hai Ba Trung: so 885 Bach Dang, Hai Ba Trung, DT: 3.9396703.

4. Quan Dong Da: So 1 Pham Ngoc Thach, Dong Da, DT: 3.5736650.

5. Quan Tay Ho: tai cong an quan Tay Ho, 739 Lac Long Quan, Tay Ho, DT: 3.9397836.

6. Quan Cau Giay: tai cong an quan Cau Giay, 1232 duong Lang, Cau Giay, DT: 3.8346338.

7. Quan Thanh Xuan: tai cong an quan Thanh Xuan - 58 Vu Trong Phung, Thanh Xuan, DT: 3.8585625.

8. Quan Long Bien: tru so UBND phuong Duc Giang, Long Bien, DT: 3.6520487.

9. Quan Hoang Mai: tai cong an quan Hoang Mai, nha H1 Den Lu, phuong Hoang Van Thu, DT: 3.6332411.

10. Huyen Tu Liem: tai cong an huyen Tu Liem, xa My Dinh, Tu Liem, DT: 3.8733015.

11. Huyen Thanh Tri: Phuong Nhi, Lien Ninh, Thanh Tri, DT: 3.8612187.

12. Huyen Gia Lam: tai cong an thi tran Trau Quy, Gia Lam, DT: 3.8276648.

13. Huyen Dong Anh: tai cong an huyen Dong Anh, Cao Lo, thi tran Dong Anh, DT: 3.8833655.

14. Huyen Soc Son: duong Da Phuc, thi tran Soc Son, DT: 3.8840204.

15. Ha Dong: so 15 Ngo Thi Nham, Quang Trung, Ha Dong, DT: 3.9397153.

16. Son Tay: So 7 Pho Duc Chinh, Le Loi, Son Tay, DT: 3.3832250.

17. Huyen Ba Vi: tai cong an huyen Ba Vi, Hung Dao, thi tran Tay Dang, Ba Vi, DT: 3.386347.

18. Huyen Phuc Tho: tai cong an huyen Phuc Tho, thi tran Phuc Tho, Phuc Tho, DT: 6.3291009.

19. Huyen Dan Phuong: tai cong an huyen Dan Phuong, thi tran Phung, Dan Phuong, DT: 3.3887320.

20. Huyen Hoai Duc: thi tran Tram Troi, Hoai Duc, DT: 3.3862502.

21. Huyen Thach That: thi tran Lien Quan, Thach That, DT: 3.3842233.

22. Huyen Quoc Oai: tai cong an huyen Quoc Oai, thi tran Quoc Oai, Quoc Oai, DT: 3.3940570.

23. Huyen Chuong My: tai cong an huyen Chuong My, thi tran Truc Son, Chuong My, DT: 3.3717815.

24. Huyen Thanh Oai: tai cong an huyen Thanh Oai, thi tran Kim Bai, Thanh Oai, DT: 23217779.

25. Huyen ung Hoa: tai cong an huyen ung Hoa, so 19 Le Loi, Van Dinh, ung Hoa, DT: 3.3982950.

26. Huyen My Duc: tai cong an huyen My Duc, Te Tieu, Dai Nghia, My Duc, DT: 3.384722.

27. Huyen Thuong Tin: tai cong an huyen Thuong Tin, so 280 Pho Ga, thi tran Thuong Tin, DT: 3.3763407.

28. Huyen Phu Xuyen: tai cong an huyen Phu Xuyen, tieu khu Thao Chinh, thi tran Phu Xuyen, DT: 3.3854201.

29. Huyen Me Linh: tai cong an huyen Me Linh, Noi Dong, Dai Thinh, Me Linh, DT: 3.8181005.

30. Co so 1 Phong canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi: tai 90 Nguyen Du, Hai Ba Trung, DT: 3.9396231.

31. Co so 2 Phong canh sat quan ly hanh chinh ve trat tu xa hoi: tai 27 Tran Phu, Ha Dong, DT: 3.9397062.


(theo ANTD)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>