Ha Tinh 166 nguoi co chuc vu sinh con thu 3

Thứ năm, 21 Tháng tám 2008, 06:31 GMT+7

Trong 3 nam gan day, Ha Tinh co 589 cap vo chong la can bo, dang vien sinh con thu ba, trong do co 166 nguoi la dang vien co chuc vu.

Rat nhieu can bo, dang vien o Ha Tinh vi pham chinh sach dan so nhung nhieu nguoi trong so do chua bi xu ly nghiem.

Thoi gian qua, so can bo, dang vien vi pham chinh sach dan so duoc cac cap chinh quyen, cac to chuc doan the tien hanh xu ly noi bo, khong cong khai truoc quan chung nhan dan, ben canh do khong co quy che xu ly ro rang nen moi dia phuong xu ly mot cach song chi o muc do nhe.

Da co 70 truong hop bi khien trach, 268 truong hop canh cao, 38 truong hop cach chuc, 10 truong hop buoc thoi viec, con lai 147 truong hop van chua xu ly ky luat.

Trong 147 can bo, dang vien vi pham chinh sach dan so chua xu ly ky luat, thanh pho Ha Tinh co 36 nguoi, Can Loc 24 nguoi, Huong Khe 17 nguoi, Duc tho 13 nguoi, Nghi Xuan 12 nguoi...

Tu dau nam lai nay toan tinh co gan 100 can bo dang vien sinh con thu ba nhung chua xu ly mot cach thich dang. Chi tinh trong 6 thang dau nam, Ha Tinh da co 7.433 tre duoc sinh ra, tang 1,1% so voi cung ky, trong do co 1.815 chau la con thu 3 tro len, tang 1% so voi cung ky.

Trong so nhung nguoi sinh con thu 3 tro len, can bo, dang vien, cong nhan vien chuc cung co phan “dong gop” khong nho.

Ong Le Lanh, Pho Giam doc So Y te, Chi cuc truong Chi cuc Dan so noi: Nguyen nhan chinh lam cho ty le sinh tang va dac biet ty le sinh con thu 3 lai tang dot bien trong toan tinh trong thoi gian qua la do: viec chia tach va sap nhap Uy ban Dan so Ke hoach hoa Gia dinh va Tre em da co anh huong khong nho; mot so bo phan, can bo, dang vien loi dung luc “trang sang, trang toi” de sinh con thu 3.

Ben canh do, sau khi giai the nganh dan so roi nhung viec sap nhap va to chuc lai bo may cham nen tam ly cua mot so nguoi lam cong tac dan so bi giao dong, va to chuc cac dich vu KHHGD cham.

Nganh y te dang day manh cong tac tuyen truyen nham nang cao nhan thuc, thay doi hanh vi de moi nguoi lua chon cac bien phap tranh thai hop ly, thuc hien tot cong tac dan so KHHGD, ben canh do se bao cao cho cac co quan chu quan co nhung can bo, dang vien, cong nhan vien chuc sinh con thu 3 tro len de co hinh thuc xy ly nghiem khac.

Theo TTXVN

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>