Khanh thanh giai doan 1 cay cau rong nhat VN

Chủ nhật, 26 Tháng chín 2010, 11:30 GMT+7

Sang nay (26/9), Uy ban Nhan dan thanh pho Ha Noi to chuc khanh thanh va gan bien cau Vinh Tuy giai doan I. Day la mot trong nhung cong trinh trong diem hoan thanh dung tien do de chao don Dai le 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Cau Vinh Tuy - mot trong 7 cay cau bac qua song Hong, duoc ghi nhan la mot trong nhung du an giao thong lon nhat cua thanh pho kip hoan thanh de ky niem Dai le 1000 nam Thang Long - Ha Noi.

Khanh thanh giai doan 1 cay cau rong nhat VN
Cat bang khanh cau Vinh Tuy giai doan 1

Cau Vinh Tuy duoc xay dung tren dia ban 2 quan Long Bien va Hai Ba Trung, khoi cong ngay 3/2/2005, tong muc dau tu gan 3.600 ty dong (giai doan I), duoc thong xe va dua vao khai thac tu thang 9/2009. Tu do den nay, theo thong ke cua TP Ha Noi, trung binh moi ngay dem co khoang 34.000 luot xe qua lai.

Day la cong trinh co ket cau chuoi, nhip chinh vuot song lon nhat (8 nhip) lien tuc duc hang dai 990m, trong do nhip duc hang lon nhat dai 135m; chieu dai cau chinh va cau dan bang be tong va be tong cot thep du ung luc dai nhat, len toi 3,7km; mat cat ngang cau 19,25m, cung la rong nhat.

Phan cau chinh, cau dan phia Vinh Tuy, de Nguyen Khoai, duong noi de ta Hong, tuyen duong 40m Long Bien - Thach Ban da tro thanh mach noi giao thong quan trong cua Thu do va cac tinh lan can. Cau Vinh Tuy bac qua song Hong co ban da hoan thanh, gop phan giam tai giao thong lon cho cau Chuong Duong va cau Thanh Tri.

Khanh thanh giai doan 1 cay cau rong nhat VN
Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai phat bieu tai buoi le

Phat bieu tai le khanh thanh va gan bien cau Vinh Tuy, Pho Thu tuong Hoang Trung Hai cho biet: “Cau Vinh Tuy duoc dua vao su dung se hoan thien quy hoach vanh dai II, nang cao nang luc ha tang, gop phan giai quyet nhung buc xuc trong giao thong do thi, thuc day phat trien kinh te - xa hoi giua Ha Noi voi cac tinh mien duyen hai va dong bang song Hong”.

“Du an xay dung cau Vinh Tuy va tuyen duong hai dau cau (giai doan 1) la mot trong cac cong trinh giao thong quan trong cua Thu do, gop phan giam su qua tai, un tac giao thong cua ngo phia Dong di vao trung tam Thanh pho. Viec to chuc khanh thanh va dua vao su dung toan bo du an xay dung cau Vinh Tuy (giai doan 1) co y nghia rat quan trong trong dip Thanh pho dang chuan bi to chuc Dai le ky niem 1000 nam Thang Long – Ha Noi va chao mung Dai hoi Dang bo thanh pho Ha Noi lan thu XV, Dai hoi Dai bieu Dang toan quoc lan thu XI” - Ong Nguyen The Thao, Chu tich UBND TP Ha Noi phat bieu.

Khanh thanh giai doan 1 cay cau rong nhat VN
Pho Thu tuong va Chu tich UBND TP Ha Noi cung quan khach lam le gan bien cong trinh ky niem 1000 nam Thang Long - Ha Noi

Trong giai doan II, Ha Noi se hoan thien mot nua mat cat cau con lai theo quy hoach voi tong chieu dai 3,5km. Du kien, giai doan II se duoc khoi cong vao thang 8/2011, voi quy mo mat cat len toi 39,5m, co tong muc dau tu du kien 2.008 ty dong. Sau khi hoan thanh, cau Vinh Tuy se la cay cau rong nhat Viet Nam, duoc khop noi voi duong vanh dai II theo quy hoach, tao nen mot tuyen giao thong huyet mach cua Thu do.

Uy ban Nhan dan Thanh pho Ha Noi yeu cau So Giao thong Van tai phoi hop voi Cong an Thanh pho to chuc phan luong, bao dam giao thong tren cau va khu vuc; dong thoi, tiep nhan ban giao cong trinh tu Ban Quan ly Du an ha tang Ta Ngan de co phuong an quan ly, khai thac ngay sau thoi gian to chuc thong xe.

Nam Phong

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>