Ky niem 80 nam Mat tran Dan toc Thong nhat VN

Thứ tư, 17 Tháng mười một 2010, 23:33 GMT+7
Sang 17/11, Le ky niem 80 nam Ngay thanh lap Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam (18/11/1930-18/11/2010) da duoc to chuc trong the tai Trung tam Hoi nghi Quoc gia, Ha Noi.

Ky niem 80 nam Mat tran Dan toc Thong nhat VN

Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu tai le ky niem

Toi du le ky niem co Tong Bi thu Nong Duc Manh; nguyen Tong Bi thu Do Muoi va Le Kha Phieu; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet; Nguyen cac Chu tich nuoc Le Duc Anh va Tran Duc Luong; Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong, Nguyen Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An; Pho Thu tuong Thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung; Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Huynh Dam.

Den du con co cac Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Uy vien Bo Chinh tri; Bi thu Trung uong Dang, nguyen Bi thu Trung uong Dang; Pho Chu tich nuoc, nguyen Pho Chu tich nuoc; Pho Thu tuong Chinh phu, nguyen Pho Thu tuong Chinh phu; Pho Chu tich Quoc hoi, nguyen Pho Chu tich Quoc hoi; dai dien lanh dao cac ban, bo nganh Trung uong, Mat tran To quoc Viet Nam va cac to chuc thanh vien; cac can bo lao thanh cach mang, Anh hung Luc luong Vu trang, Anh hung Lao dong, cac Me Viet Nam Anh hung, cac tuong linh, cac nhan si tri thuc, chuc sac ton giao, dan toc; dai dien lanh dao va cac tang lop nhan dan Thu do Ha Noi; dai dien cac dai su quan, cac to chuc quoc te tai Ha Noi.

Truoc do, cac lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc da vao Lang vieng Chu tich Ho Chi Minh va thap huong tuong niem cac anh hung liet si tai dai Liet si.

Phat bieu tai buoi le, thay mat lanh dao Dang, Nha nuoc, Tong Bi thu Nong Duc Manh bay to long biet on vo han doi voi Chu tich Ho Chi Minh vi dai. Nguoi la hien than cua khoi dai doan ket toan dan. Chan ly ma Nguoi tong ket “Doan ket, doan ket, dai doan ket; Thanh cong, thanh cong, dai thanh cong” mai mai toa sang tren moi chang duong phat trien cua dat nuoc.

On lai chang duong lich su ve vang cua Mat tran Dan toc Thong nhat Viet Nam, Tong Bi thu Nong Duc Manh khang dinh, suot 80 nam qua, voi cac phuong thuc hoat dong, hinh thuc to chuc va ten goi khac nhau, Mat tran Dan toc Thong nhat da lon manh khong ngung va co nhung dong gop het suc to lon, thuc su la mot trong nhung nhan to quyet dinh thang loi cua cach mang Viet Nam qua chang duong lich su.

Trong mot phan the ky gan day, Mat tran To quoc Viet Nam da khong ngung duoc cung co, tang cuong ve to chuc, doi moi ve noi dung va phuong thuc hoat dong, tiep tuc khang dinh va phat huy vi tri, vai tro cua minh trong doi song chinh tri- xa hoi; moi quan he giua Mat tran voi cac tang lop nhan dan ngay cang mat thiet, duoc nhan dan tin cay.

Mat tran da trien khai nhieu hoat dong thiet thuc, dong gop tich cuc vao viec giai quyet nhung van de quoc ke dan sinh, nhung van de buc xuc trong cuoc song cua nhan dan, gop phan phat huy dan chu, tang cuong dong thuan xa hoi.

Thong qua nhung hoat dong ich nuoc, loi dan do, Mat tran da gop phan quan trong vao viec xay dung, cung co, tang cuong khoi dai doan ket toan dan toc, xay dung Dang va Nha nuoc, cung co moi lien he mau thit giua Dang, Nha nuoc voi nhan dan. Thanh tich, cong hien va su phat trien cua Mat tran la rat to lon va dang tu hao. Mat tran rat xung dang voi phan thuong cao quy: Huan chuong Sao vang lan thu hai ma Dang va Nha nuoc trao tang.

Tong Bi thu Nong Duc Manh nhiet liet chuc mung va bieu duong nhung thanh tuu, su cong hien to lon va nhung buoc phat trien, tien bo cua Mat tran trong cac chang duong lich su, dac biet la trong cong cuoc doi moi, xay dung va bao ve To quoc hien nay.

Cac can bo Mat tran cac cap va cac to chuc thanh vien, nhat la cac vi, cac dong chi hoat dong o co so, o dia ban dan cu tren moi mien dat nuoc, da va dang ngay dem gan bo voi nhan dan, thuc su la cau noi giua nhan dan voi Dang va chinh quyen, van dong nhan dan thuc hien cac chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, doan ket, thuong yeu, dum boc, giup do lan nhau, cung nhau xay dung cuoc song moi ngay cang phat trien tot dep hon.

Tong Bi thu nhan manh suot trong qua trinh lanh dao cach mang, Dang luon khang dinh: Su nghiep cach mang la cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan. Chinh nhan dan la nguoi lam nen nhung thang loi lich su. Dai doan ket dan toc la mot van de chien luoc co y nghia song con, lau dai, quyet dinh thanh bai cua cach mang, la mot bo phan huu co, mot tu tuong xuyen suot trong duong loi chien luoc cach mang cua Dang, phu hop voi doi hoi khach quan cua quan chung nhan dan muon tu giai phong minh.

Tong Bi thu Nong Duc Manh chi ro, khoi dai doan ket toan dan toc phai duoc xay dung tren co so bao dam nhung loi ich toi cao cua dan toc va nhung quyen loi co ban, chinh dang cua nhan dan. Chi co tin vao dan, dua vao dan thi moi xay dung duoc khoi dai doan ket mot cach tu giac, co to chuc, co lanh dao, cung huong den mot muc tieu chung.

Tu tuong dai doan ket va chinh sach mat tran dan toc thong nhat do da duoc Dang van dung dung dan, sang tao, duoc toan dan huong ung het long, tao nen suc manh phi thuong dua dat nuoc ta vuot qua moi gian lao, thu thach, gianh thang loi to lon to lon qua cac thoi ky cach mang.

De quan diem, chu truong cua Dang ve dai doan ket toan dan toc va Mat tran Dan toc thong nhat tiep tuc di vao cuoc song, Tong Bi thu de nghi can tiep tuc quan triet va thuc hien tot mot so noi dung ve tang cuong lanh dao, giao duc va van dong lam cho toan Dang, toan dan, toan quan ta nhan thuc sau sac ve tam quan trong cua dai doan ket dan toc va Mat tran Dan toc thong nhat, nang cao trach nhiem va nang luc cong tac tuyen truyen, van dong, phat huy suc manh dai doan ket toan dan toc trong boi canh moi....

Tong Bi thu Nong Duc Manh keu goi toan the dong bao tham nhuan tu tuong dai doan ket cua Chu tich Ho Chi Minh, lay dai nghia dan toc lam trong, doan ket, tap hop trong Mat tran To quoc Viet Nam, phan dau thuc hien thang loi muc tieu xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va bao ve vung chac To quoc Viet Nam.

Tai buoi le, thay mat lanh dao Dang-Nha nuoc, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da trao Huan chuong Sao Vang tang Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, ghi nhan cong lao to lon dac biet xuat sac dong gop vao su nghiep cach mang cua Dang va dan toc.

Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Huynh Dam doc dien van tai buoi le, on lai chang duong hoat dong ve vang cua Mat tran To quoc Viet Nam cac cap da co dong gop quan trong vao su nghiep xay dung va bao ve to quoc. Trong giai doan hien nay, bang cac phong trao thi dua yeu nuoc nhu: Cuoc van dong “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu”, “Ngay vi nguoi ngheo”, chuong trinh "Noi vong tay lon"…

Mat tran To quoc Viet Nam da dong vien, tap hop dong dao quan chung nhan dan chung tay gop suc xoa doi giam ngheo, phat trien kinh te, doan ket xay dung doi song van hoa o khu dan cu va da dat duoc nhung ket qua to lon, dong gop vao su phat trien dat nuoc.

Trong boi canh moi cua tinh hinh quoc te va trong nuoc, Mat tran To quoc cac cap va cac to chuc thanh vien can tiep tuc quan triet, tham nhuan quan diem cua Dang, tu tuong Ho Chi Minh ve dai doan ket toan dan toc, ve Mat tran dan toc thong nhat.

Mat tran To quoc tiep tuc tang cuong ve to chuc, doi moi noi dung, phuong thuc va nang cao hieu qua hoat dong, thuc hien tot vai tro la lien minh chinh tri, lien hiep tu nguyen cua to chuc chinh tri, to chuc chinh tri-xa hoi, to chuc xa hoi va cac ca nhan tieu bieu trong cac giai cap, cac tang lop xa hoi, cac dan toc, ton giao, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai; la mot bo phan cua he thong chinh tri, la co so chinh tri cua chinh quyen nhan dan, dai dien cho y chi, nguyen vong, quyen va loi ich hop phap cua cac tang lop nhan dan.

Theo TTXVN
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>