Luat ban hanh nhieu nhung hieu luc rat thap

Thứ năm, 03 Tháng mười một 2005, 20:10 GMT+7

Luat ban hanh nhieu nhung hieu luc rat thap
Bi can Mai Van Dau trong vu an chay quota
Thao luan ve chuong trinh xay dung luat cua Quoc hoi nam 2006, trong buoi sang 3/11, hau het cac dai bieu deu nhat tri, nhung deu bay to ban khoan ve hieu luc cua luat rat thap.

Trong do co nguyen nhan la viec trien khai pho bien luat chua duoc chu trong; pho bien luat con ruom ra, van ban huong dan luat chua chi tiet dan den phai tap trung cac hoi nghi huong dan. Tuyen truyen, pho bien luat cho dan con rat it.

Nhieu dai bieu de nghi: trong chuong trinh giam sat nam 2006 cua Quoc hoi nen dua noi dung giam sat cong tac pho bien, tuyen truyen phap luat; tren co so do lam ro nguyen nhan luat xay dung nhieu nhung can bo va dan hieu va thuc hien luat thi it dan den hieu luc cua luat con han che.

Cac dai bieu de nghi Quoc hoi xay dung 5 chuong trinh giam sat trong tam trong nam 2006 la: tinh hinh vi pham phap luat va phong, chong toi pham; giam sat viec quy hoach, su dung dat; giam sat chuong trinh trong moi 5 trieu ha rung; tinh hinh thuc hien luat bien gioi; tuyen truyen, pho bien luat.

Dai bieu Nguyen Thi Van Lan (Da Nang) cho rang: Tinh hinh vi pham phap luat tuy co giam nhung tinh chat nguy hiem va muc do tac hai cua no ngay cang lon. So vu tham nhung bi phat hien da gay thiet hai hang ngan ty dong, duong day tham nhung co quy mo tu thu truong ( vu Mai Van Dau-Bo Thuong mai) den chu du an cong trinh quoc gia, den can bo xa, phuong “an dat”.

Toi pham ma tuy ngay cang nghiem trong, ngoai hang ngan doi tuong buon ban nho, le con co hang tram doi tuong trong cac duong day buon ban tu hang yen, den vai ta ma tuy voi so von bon chung dau tu hang ty dong, buon ma tuy kem theo vu khi quan dung. Toi pham o tuoi thanh thieu nien gia tang; toi pham hiep dam tre em, buon ban phu nu, tre em tang; thanh, thieu nien tham gia te nan xa hoi rat nhieu nhu: su dung thuoc lac, su dung ma tuy, mai dam.v.v...

Dong quan diem nay, ong Chu Quang Hoa (Ha Giang) cho rang tinh hinh vi pham phap luat, toi pham gia tang dang la van de cap bach. Quoc hoi phai giam sat de lam ro nguyen nhan xa hoi, nguyen nhan ve mat tu phap (pho bien phap luat it, dan tri thap de pham toi; can bo tu phap vi pham phap luat cung lam mat long tin cua nguoi dan), dan den tinh trang hanh dong tuy tien, manh dong ma pham toi.

Chuong trinh trong moi 5 trieu ha rung co tam quan trong dac biet toi su phat trien ben vung cua quoc gia, kinh phi cho du an nay rat lon, nhung hieu qua cua no nhu the nao chua duoc giam sat, de xac dinh ro han che, ton tai va co tieu cuc hay khong trong qua trinh thuc hien du an nay. Vi khong it noi, nguoi dan cham biem la “cao troc rung xanh” chu khong phai la “phu xanh doi troc”, vi thay su bat hop ly la pha rung hien co de trong rung moi hoac dau tu trung dien tich. Hon nua, tai sao chung ta co thanh tuu lon ve phat trien rung, do che phu tang manh nhung lu lut, lu quet, sat lo nui van xay ra nghiem trong.

Dai bieu Quoc Hoi tinh Ha Giang Giang Van Quay cho rang quy hoach, su dung dat dang la van de “nong“, tinh hinh tham nhung tu dat dai rat lon, gay buc xuc, bat binh trong nhan dan. Quoc hoi nen co bao cao ve cong tac kiem tra thi hanh Luat dat dai cua Bo tai nguyen va moi truong trong nam 2005, chi trong may thang ma bo nay da tiep nhan tren 17 ngan don thu, trong do hon 70 % don khieu nai ve den bu, boi thuong giai phong mat bang, 10% to cao can bo tieu cuc tu viec giai quyet thu tuc nha dat, can bo chiem dung dat.

Ngay trong phien hop nay, Quoc hoi nen danh mot buoi de nghe Bo tai nguyen moi truong bao cao ve toi pham lien quan den dat dai, nhung ton tai trong chinh sach ve nha dat. Chinh sach den bu, ho tro nguoi dan khi bi thu hoi dat phuc vu cac chuong trinh kinh te cua quoc gia cung can phai giam sat, de lam ro nguyen nhan gay khieu kien buc xuc hien nay; tai sao nguoi dan khong dong tinh voi muc gia den bu, hinh thuc tai dinh cu co bao dam cong bang?.

Viec thuc hien luat bien gioi va hiep dinh ve bien gioi voi cac nuoc lang gieng cung can duoc giam sat, vi theo dai bieu Duong Trung Quoc (Dong Nai) rat lo ngai ve tinh hinh “quan ai quanh hiu” vi it duoc quan tam toi. Trong khi do, duong bien gioi la phen dau cua quoc gia nhung dan tri thap, kinh te kem phat trien, ha tang cang kem. Trong khi do, tiem nang vung bien gioi la rat lon, chua ke vai tro quoc phong, giu gin an ninh, trat tu ngan ngua toi pham tu bien gioi... rat quan trong, anh huong sau sac den noi dia.

TTXVN

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>