Nhung an hoa cua giao thong duong thuy

Thứ sáu, 27 Tháng sáu 2008, 05:47 GMT+7
Xe va nguoi don cuc tren mot chiec do o Phong Dien, TP Can Tho.

Cung nhu nhieu tinh DBSCL khac, thanh pho Can Tho co he thong giao thong duong thuy tuong doi phuc tap. Chinh vi the, thuc trang vi pham an toan giao thong duong thuy la kho tranh khoi va viec kiem soat la vo cung kho khan.

Do ngang, do doc “4 khong”

O ben do ngang Vam Ban Tan, thuoc phuong Phuoc Thoi, quan O Mon co 3 ghe tam ban dua ruoc khach qua song. Moi chiec voi chieu dai gan 10m, ngang chi 1m, nhung chu do luc nao cung nhoi nhet 8 den 10 nguoi khach cung nhieu xe gan may vuot song trong tinh trang vua chay vua…tat nuoc do ben man ghe bi ro ri.

Tuong tu o ben do Ca Chom, phuong Phuoc Thoi, quan O Mon. Tai day co 4 chiec ghe cho khac, vao cac gio cao diem cho hon 50 nguoi vuot song Hau. Voi tinh trang nhu vay, khi ra giua song, chi can co song lon la ghe co the lat bat cu luc nao.

Chung toi co mat tren nhung chuyen do ngang o song Hau (huyen Thot Not) thi thay phan lon cac xuong, ghe cho khach deu co tinh trang nhu vay. Co mot diem chung nua la tat ca deu “4 khong”(khong giay phep, khong bang lai tau, khong co phuong tien cuu ho va khong dang ky).

Co di tren nhung chuyen do nhu the chung ta moi thay mang song cua minh chuc cho truoc mieng “thuy than”. Qua tim hieu, chung toi duoc biet tai ben do Vam Ban Tan, vao cuoi nam 2007 mot chiec ghe cho khach qua song va cham voi sa lan.

Tai nan xay ra lam ghe bi chim, 6 nguoi khach cung 3 xe gan may bi nuoc cuon troi. Rat may nguoi dan dia phuong da kip thoi phat hien cuu duoc tat ca cac nan nhan.

Theo Phong canh sat giao thong duong thuy TP Can Tho, hien nay thanh pho Can Tho co 110 ben do doc, do ngang, 42 ben do cheo. Thong ke cho thay 50% trong so nay khong co giay phep, so do phat sinh nhieu la tu nhu cau di lai hang ngay cua nguoi dan.

Thoi gian qua, cac dia phuong da to chuc dau thau cac ben do. Tuy nhien, viec giam sat, quan ly cac ben do nay khong that su chat che. Ben canh do, van con nhieu nguoi dan lai tu y lap ben do, ngang nhien cho khach ma khong bi nganh chuc nang phat, xu ly.

Can nhung giai phap quyet liet, hieu qua

Ben canh nhung ton tai trong quan ly ben do thi viec quan ly cac phuong tien giao thong duong thuy con nhieu bat cap.

Theo thong ke cua nganh chuc nang, giao thong duong thuy TP Can Tho cung chiem mot so luong lon so voi cac duong giao thong khac, co 65.911 phuong tien giao thong thuy cac loai, trong do 25.903 phuong tien chua dang ky, dang kiem. Cong tac dao tao cap bang thuyen truong, may truong, chung chi chuyen mon chua dap ung duoc yeu cau.

Trong tong so 1.578 thuyen truong dang hanh nghe chi co 165 nguoi co chung chi chuyen mon su dung phuong tien. Dieu nay ly giai su han che ve trinh do hieu biet, y thuc chap hanh cac quy dinh ve dam bao an toan giao thong duong thuy cua nguoi dieu khien phuong tien.

Theo bao cao cua Phong canh sat giao thong duong thuy Cong an TP Can Tho 6 thang dau nam 2008, qua kiem tra 3.030 phuong tien da phat hien va lap bien ban vi pham hanh chinh 1.329 phuong tien voi so tien 802 trieu dong; nhac nho 1.701chu phuong tien.

Trao doi voi chung toi ve cac bien phap nham lap lai trat tu an toan giao thong duong thuy noi dia, Thuong ta Tran Thi Ngoc Dep, Pho Giam doc Cong an TP Can Tho cho biet, de dam bao an toan cho hoat dong van chuyen hanh khach tren song nhat la vao mua mua lu, luc luong canh sat giao thong duong thuy to chuc phan luong, phan tuyen.

Dong thoi de xuat voi Ban an toan giao thong TP chi dao cac nganh, cac cap day manh cong tac tuyen truyen, pho bien Luat giao thong duong thuy, chinh trang nang cap phuong tien, thay the va bo sung du ao phao, dung cu cuu sinh, cuu nan… den cac xa, phuong co ben do hoat dong.

Mot so kien nghi duoc dua ra, doi voi cac ben do ngang, do doc khong du dieu kien tham gia giao thong va van tai hanh khach, nganh chuc nang can kiem tra va kien quyet xu ly nghiem, dinh chi hoat dong.

Doi voi cac phuong tien thuy, nganh chuc nang va dia phuong can day manh cac bien phap dong bo de het nam 2008 hoan tat viec dang ky, dang kiem phuong tien duong thuy noi dia theo quy dinh cua Nghi quyet 32 cua Chinh phu (ke tu ngay 1/1/2009 cac phuong tien giao thong thuy noi dia neu chua dang ky, dang kiem se bi dinh chi hoat dong).

Huynh Hai

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>