Quoc hoi chat van 8 thanh vien Chinh phu

Chủ nhật, 07 Tháng sáu 2009, 07:23 GMT+7

- Tai Ky hop thu 5, Quoc hoi khoa XII, phien hop chat van va tra loi chat van cua dai bieu Quoc hoi du kien vao cac ngay tu 11 den 13/6. Day la su kien thu hut su quan tam cua cu tri ca nuoc, khi ma dang co qua nhieu van de duoc dat ra, gay buc xuc trong du luan xa hoi.

Theo de nghi cua Chinh phu, se co 8 thanh vien tra loi chat van la Pho thu tuong Thuong truc Nguyen Sinh Hung, Bo truong Cong thuong Vu Huy Hoang, Bo truong Lao dong, Thuong binh va Xa hoi Nguyen Thi Kim Ngan, Bo truong Y te Nguyen Quoc Trieu, Bo truong Tai nguyen va Moi truong Pham Khoi Nguyen, Bo truong Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc, Bo truong Tai chinh Vu Van Ninh, Bo truong Van hoa, The thao va Du lich Hoang Tuan Anh.

Bo truong, Chu nhiem Van phong Chinh phu Nguyen Xuan Phuc cho biet, da co 171 chat van cua dai bieu Quoc hoi gui cac thanh vien Chinh phu tap trung vao cac bien phap dieu hanh kinh te, hieu qua cua giai phap kich cau, phuong an bu dap khoan hut thu ngan sach nam nay va ke hoach can doi ngan sach nhung nam tiep theo, cac van de lien quan den gia xang dau, dien nuoc, hoc phi, giai phap cho tinh hinh that nghiep, thieu viec lam, bao hiem xa hoi, che do tro cap...


A.T

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>