Sap thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc

Chủ nhật, 12 Tháng sáu 2011, 14:17 GMT+7
Sap thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc
Sap thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc
De chuan bi thuc hien Luat Thi hanh an hinh su (THAHS) co hieu luc tu ngay 1-7 toi, hom (10-6), Bo Cong an da to chuc tap huan chuyen sau luat nay trong toan luc luong Cong an Nhan dan.

Pham nhan duoc huong nhieu chinh sach moi

Tai Hoi nghi, Thieu tuong Nguyen Ngoc Anh, Vu truong Vu phap che, Bo Cong an da trinh bay chuyen de nhung noi dung co ban cua Luat THAHS; lanh dao Tong cuc canh sat THAHS va ho tro tu phap trinh bay mot so van de can luu y trong qua trinh trien khai Luat THAHS.

Sap thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc, Tin tuc trong ngay, tu hinh, tiem thuoc doc, hinh su, cong an nhan dan, luat

Tu thang 7-2011, thi hanh an tu hinh bang tiem thuoc doc

Tai ky hop thu 7, Quoc hoi khoa XII, Luat THAHS da duoc thong qua voi nhieu noi dung moi. Mot trong nhung diem moi cua Luat THAHS la viec thay doi hinh thuc thi hanh an tu hinh.

Theo Luat moi, thay vi xu ban nhu hien nay, nguoi chap hanh an tu hinh se bi tiem thuoc doc. Day la hinh thuc THA tu hinh co nhieu uu diem hon trong viec khac phuc nhung bat cap hien nay trong thi hanh an tu hinh. Than nhan cua nguoi phai chap hanh an co the duoc nhan tu thi, hai cot va phai qua mot quy trinh nhat dinh.

Ben canh do, Luat con quy dinh rat ro che do khen thuong doi voi pham nhan, cu the trong thoi gian chap hanh an phat tu, pham nhan chap hanh tot noi quy, quy che trai giam, co thanh tich trong lao dong hoac lap cong thi duoc khen thuong theo mot hoac nhieu hinh thuc: bieu duong; thuong tien hoac hien vat; tang so lan duoc lien lac bang dien thoai, so lan gap than nhan, so lan va so luong qua duoc nhan.

Tuong tu la quy dinh ve cac hinh thuc ky luat. Ben canh khien trach, canh cao thi pham nhan vi pham noi quy, quy che trai giam hoac co hanh vi vi pham phap luat thi con co the bi ky luat bang hinh thuc giam tai buong ky luat den 10 ngay. Trong thoi gian bi giam tai buong ky luat, pham nhan khong duoc gap than nhan va co the bi cum chan. Khong ap dung cum chan doi voi pham nhan nu, pham nhan la nguoi chua thanh nien, pham nhan la nguoi gia yeu.

Chuan bi cac dieu kien can thiet de thi hanh luat

Tai buoi tap huan, Trung tuong Le Quy Vuong, Thu truong Bo Cong an cho biet: ben canh viec khan truong xay dung cac van ban quy pham phap luat huong dan thi hanh Luat, Bo Cong an con to chuc tap huan sau rong trong toan nganh.

Thu truong Vuong cung yeu cau: cac co quan, don vi chuc nang phai tich cuc, chu dong chuan bi cac dieu kien can thiet khac bao dam cho viec thi hanh Luat nhu ve to chuc bo may, bien che; dau tu co so vat chat, kinh phi xay dung, nang cap, cai tao co so giam giu (nha giam, buong giam), bo sung trang thiet bi nghiep vu, ky thuat, to chuc giao duc, lao dong, day nghe va thuc hien cac che do khac doi voi pham nhan theo quy dinh…

Pham nhan duoc gap than nhan mot lan trong 01 thang, moi lan gap khong qua 01 gio, truong hop dac biet thi duoc keo dai thoi gian nhung khong qua 03 gio. Pham nhan duoc khen thuong thi duoc gap than nhan them mot lan trong 01 thang. Pham nhan chap hanh nghiem chinh noi quy, quy che trai giam hoac lap cong thi duoc gap vo hoac chong o phong rieng khong qua 24 gio. Truong hop dai dien co quan, to chuc hoac ca nhan khac co de nghi duoc gap pham nhan thi Giam thi trai giam, Giam thi trai tam giam, Thu truong co quan thi hanh an hinh su Cong an cap huyen xem xet, giai quyet. Trai giam, trai tam giam, co quan thi hanh an hinh su Cong an cap huyen bo tri noi pham nhan gap than nhan, dai dien co quan, to chuc hoac ca nhan khac.

(Dieu 46 Luat Thi hanh an hinh su)

(Theo Phap luat Viet Nam)
Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>