Som co gioi hoa trong nong nghiep

Thứ sáu, 27 Tháng hai 2009, 09:40 GMT+7

Cuoc khung hoang kinh te toan cau dang tac dong den tat ca cac nganh nuoc ta, dac biet la nong nghiep. De thoat ra khoi tinh trang nay, ben canh viec chuyen doi co cau san xuat, hinh thanh cac vung chuyen canh lon thi viec thuc hien co gioi hoa dang la dieu rat cap thiet


Theo thong ke so bo, hien ca nuoc co khoang hon 115 ngan trang trai, hon 7 ngan hop tac xa nong, lam nghiep, thuy san. Trong khoang 2.000 lang nghe co hon 1,5 trieu ho nong dan san xuat nganh nghe, 40% san pham tu nganh nghe cua nong dan duoc xuat khau tren thi truong 100 nuoc. Co the noi, nong nghiep nuoc ta co buoc phat trien kha toan dien, luc luong san xuat phat trien nhanh tren nhieu mat. San xuat nong, lam, ngu nghiep duy tri duoc muc do tang truong hang nam khoang 3,7%, gia tri tong san luong tang binh quan 5,2%/nam. Co cau san xuat, lao dong nong, lam, thuy san co buoc chuyen dich tich cuc theo huong tang nang suat, chat luong va tang ty trong hang hoa, tang hieu qua kinh te gan voi nhu cau thi truong. Tuy nhien, co mot thuc te khong the phu nhan la, viec co gioi hoa nong nghiep van con cham phat trien mac du day la yeu to quan trong de hien dai hoa nen nong nghiep. Theo ong Doan Xuan Hoa, Pho cuc truong Cuc Che bien nong - lam san va Nghe muoi (Bo NN va PTNT): co mot thuc te khong the phu nhan la muc do co gioi hoa nong nghiep cua nuoc ta rat thap, trang bi dong luc binh quan moi dat 0,57 ma luc/ha dat canh tac, trong do may tu che khong qua dang kiem chiem toi 10%". Dieu nay khien chi phi san xuat nong nghiep bi day len cao, nang suat lao dong thap, chat luong san pham khong on dinh, do ben kem; trang thiet bi, cong nghe da phan lac hau, tho so...

Ben canh do, mac du ca nuoc hien co khoang 1.300 DN, co so chuyen san xuat, kinh doanh cac loai may keo, may nong nghiep va thiet bi co khi phuc vu nong nghiep; 1.218 co so chuyen sua chua, bao duong bao hanh may moc, thiet bi co khi, nhung nhin chung van chua the dap ung duoc nhu cau. Cu the: nguoi nuoi tom moi nam can khoang 70 ngan may no cac loai co dong co 6 - 10 ma luc, trong khi nang luc san xuat cua cac DN trong nuoc chi dat khoang 25 ngan may. Trong so 45 ngan may phai nhap thi da phan cua Trung Quoc hoac may da qua su dung cua Nhat Ban, Han Quoc... Do thieu may moc ho tro nen su thiet hai do that thoat trong va theo thu hoach nong san len den hang tram ty dong/nam. Ngoai ra, con mot nguyen nhan nua cung tac dong khong nho do la nguon von cua DN dau tu phat trien thieu, chua co chien luoc thi truong thuc su hieu qua, trinh do quan tri DN thap. Anh Nguyen Duc Toan - Phong Thi truong - Tong cong ty May dong luc va May nong nghiep Viet Nam (VEAM) cho biet: trinh do ap dung khoa hoc cong nghe cua ba con con yeu, nho le, phan tan; tam ly ngai tiep can cai moi khien may nong nghiep kho tieu thu. Va mac du, chung toi thuong xuyen mang cac loai may nong nghiep di gioi thieu tai cac dia phuong nhung phan lon ba con chi toi xem ma khong mua…

Truoc thuc trang tren, mot so DN da phoi hop voi cac dia phuong ban may nong nghiep cho nong dan voi gia uu dai, tham chi co tinh con ho tro lai suat cho ba con nong dan. Bien phap nay da duoc mot so tinh nhu Nghe An, Ha Tinh, Bac Giang, Dong Thap, Vinh Long, Tien Giang...ap dung rat tot. Don cu nhu VEAM, ngay tu nam 2005 da phoi hop voi Hoi Nong dan 36 tinh, thanh pho trien khai chuong trinh ho tro nong dan vay von mua may nong nghiep tra cham. Tai tinh Nghe An, cac ho nong dan tren dia ban tinh duoc vay von tai Ngan hang NN va PTNT theo quy che cho vay hien hanh de mua may co khi phuc vu san xuat nong nghiep voi muc vay bang 70 – 80% gia tri may, thoi han tra toi da la 36 thang va duoc ho tro 100% lai suat. Ben canh do, VEAM con to chuc nhieu lop tap huan su dung, bao duong may moc cho nguoi nong dan, de ho co the su dung voi hieu qua cao nhat. Con ve cac bien phap de thuc day viec co gioi hoa nong nghiep, theo nhieu chuyen gia kinh te, ve phia DN, can chu dong dua ra cac san pham co mau ma, gia ca phu hop voi thi truong. Tang cuong nang luc san xuat, dap ung nhu cau, khong de viec san pham ngoai nhap lan at. Ngoai ra Nha nuoc can co chinh sach cho DN vua va nho vay von, dau tu che tao may nong nghiep, che tao va cung cap phu tung phu hop voi yeu cau cua nguoi su dung.


Quoc Thai

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>