Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

Thứ hai, 23 Tháng bảy 2007, 00:07 GMT+7
Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong
Thu tuong Nguyen Tan Dung

* Tu 15.12 xu ly nhung nguoi di mo to, xe may khong doi MBH tren tat ca cac tuyen duong

Ngay 22.7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac bao dam trat tu an toan giao thong (ATGT) 6 thang dau nam 2007 va trien khai Nghi quyet 32/2007/NQ-CP voi su tham gia cua nhieu bo, nganh Trung uong va lanh dao Cong an cac tinh, thanh pho.

Den du hoi nghi co Thu tuong Nguyen Tan Dung, Pho thu tuong thuong truc Nguyen Sinh Hung, Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung, trung tuong Tran Dai Quang, Thu truong Bo Cong an.

Mot so cap uy, chinh quyen chua co y thuc bao ve sinh mang nguoi dan

Phat bieu chi dao tai hoi nghi, Thu tuong Nguyen Tan Dung de cap toi nhung buc xuc cua du luan xa hoi truoc thuc trang TNGT dang gia tang o nuoc ta; do vay, Dang, Nha nuoc va Chinh phu dang co nhung giai phap va kien quyet trien khai cac bien phap nham muc tieu kiem che va giam dan TNGT trong thoi gian toi. Thu tuong dat van de de hoi nghi cung thao luan, tim ra nhung nguyen nhan vi sao lien tuc trong 3 nam lien 2003-2005, TNGT ca nuoc deu co xu huong giam, nhung den nam 2006 TNGT lai gia tang ca ve so vu va so nguoi chet, dac biet 6 thang dau nam 2007 so nguoi chet vi TNGT tang 7,2% so voi cung ky nam truoc? Thu tuong Nguyen Tan Dung dac biet nhan manh, cac cap uy Dang, chinh quyen dia phuong va toan bo he thong chinh tri phai quyet tam vao cuoc mot cach quyet liet de day lui TNGT. Trong so cac giai phap nham kiem che va giam dan TNGT, can luu y phai tuyen truyen sau rong va co hieu qua. Bao chi phai vao cuoc tich cuc va phai coi day la cong tac tuyen truyen thuong xuyen. Song song voi viec tuyen truyen sau rong, phai kien quyet cuong che viec thuc hien phap luat giao thong...

Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung Kien quyet cuong che thuc hien phap luat ve giao thong

Thu tuong Nguyen Tan Dung phat bieu chi dao tai hoi nghi (anh: TTXVN)

Phan tich ve nhung ton tai, nguyen nhan cua tinh hinh TNGT tang cao, Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung cho rang: Phan lon TNGT dac biet nghiem trong do xe cho khach, xe container, xe mo to cho 3-4 nguoi... gay ra deu do nguoi lai xe vi pham toc do, tranh vuot, lan duong, vuot ngang duong sat sai quy dinh; pho bien la tren QL1 doan tu Khanh Hoa den Binh Thuan; mot so "diem den" da duoc xac dinh thi xu ly con cham; to chuc giao thong nhieu diem con bat hop ly... Ong Dung cung thua nhan, trong so nhung nguyen nhan dan den TNGT tang cao la do su lanh dao, chi dao cua cac co quan quan ly nha nuoc ve trat tu ATGT van chua kien quyet; mot so cap uy, chinh quyen dia phuong van cho rang, day la cong viec cua nganh giao thong va cong an, chua y thuc het trach nhiem bao ve sinh mang cua nhan dan truoc tham hoa giao thong. Mot nguyen nhan khac la do phuong tien giao thong tang nhanh, 6 thang ca nuoc dang ky moi 51.930 o to (tang 10,3%), 1.534.293 mo to (tang 15,7%), trong khi ket cau ha tang giao thong chua dap ung duoc su phat trien cua phuong tien.

Theo bao cao cua Uy ban ATGT Quoc gia, 6 thang dau nam 2007, ca nuoc da xay ra 7.669 vu TNGT (tang 1,1% so voi dau nam 2006), lam chet 6.910 nguoi (tang 7,2%), bi thuong 5.919 nguoi (tang 0,6%). Nhin chung so voi cung ky nam 2006, TNGT duong bo, duong sat, duong thuy va hang hai deu tang. Theo so lieu bao cao cua Tong cuc Canh sat, trong so 64 tinh, thanh pho ca nuoc, co 38 tinh, thanh pho TNGT gia tang; 25 tinh, thanh pho TNGT giam.

Cac giai phap cap bach

Trong bai phat bieu ve thuc hien Nghi quyet 32/2007/NQ-CP ve mot so giai phap cap bach nham kiem che TNGT va un tac giao thong, trung tuong Tran Dai Quang, Thu truong Bo Cong an cho biet: cac luc luong canh sat trien khai thuc hien ngay cac nhiem vu mo dot cao diem (tu thang 7-10), tap trung xu ly kien quyet doi voi lai xe khach, xe mo to vi pham; chay qua toc do quy dinh, tranh vuot sai quy dinh, cho qua so nguoi quy dinh, cho qua tai; su dung xe het nien han hoac khong dam bao an toan ky thuat; khong giay phep lai xe; sau khi su dung ruou bia dieu khien phuong tien; nguoi di mo to, xe may khong doi MBH theo quy dinh; dua xe trai phep, lang lach, danh vong, duoi nhau tren duong, chong nguoi thi hanh cong vu; xu ly cac chu ben, chu do ngang cho khach khong dam bao tieu chuan ve an toan. Tang cuong to chuc tuan tra kiem soat, xu ly vi pham ve TTATGT theo chuyen de tu thang 7-12: xe cho khach vi pham; o to, tau, thuyen vi pham tieu chuan ve an toan ky thuat, het nien han su dung, thu doi bien so, xoa so phuong tien loai nay; ha tai, xuong khach doi voi cac truong hop qua tai, qua khach, phoi hop voi thanh tra giao thong giai quyet ngay tu noi xuat ben.

Ve lo trinh thuc hien, trung tuong Tran Dai Quang thong bao: "Tu ngay 1.9 xu ly nghiem tat ca cac hoc sinh, sinh vien chua du tuoi hoac khong co giay phep lai xe nhung van dieu khien mo to, xe may. Tu 15.9 xu ly nhung nguoi di mo to, xe may khong doi MBH tren tat ca cac tuyen quoc lo; tu 15.12 xu ly nhung nguoi di mo to, xe may khong doi MBH tren tat ca cac tuyen duong. Tu 1.9 dinh chi hoat dong cua tat ca cac phuong tien thuy noi dia khong dang ky, dang kiem theo quy dinh. Tu 1.1.2008 kien quyet dinh chi luu hanh xe o to het nien han, xe cong nong, xe tu che 3-4 banh; truong hop co tinh vi pham se tich thu, xu ly ban phe lieu, sung cong quy. Viec xu phat va tam giu xe thuc hien theo quy dinh cua phap luat. Nghiem cam moi can bo, chien si cong an bao che, can thiep, khong xu ly nghiem khac cac truong hop vi pham ve TTATGT. Dieu tra, xu ly nghiem cac hanh vi xam hai cong trinh giao thong, gay can tro giao thong, de nghi truy to doi voi nhung nguoi co hanh vi vi pham TTATGT gay hau qua nghiem trong, ke ca hanh vi thieu tinh than trach nhiem trong viec khac phuc cac "diem den" giao thong la nguyen nhan truc tiep dan den cac vu TNGT dac biet nghiem trong. Se de nghi nang muc xu phat de du suc ran de".

Viet Chien

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>