Thu tuong yeu cau lap lai trat tu an toan duong bo

Thứ ba, 01 Tháng một 2008, 07:39 GMT+7
Thu tuong yeu cau lap lai trat tu an toan duong bo
Nhung duong ngang lon cung khong co sao chan barie

Thu tuong Chinh phu vua ban hanh Quyet dinh so 1856/QD-TTg phe duyet ke hoach lap lai trat tu hanh lang an toan duong bo, duong sat.

Theo do, Thu tuong yeu cau cac dia phuong, co quan lien quan ra soat, phan loai va thong ke cac cong trinh vi pham nam trong hanh lang an toan duong bo, cac duong dau noi trai phep vao quoc lo; ra soat, phan loai cac diem giao cat duong bo voi duong sat de dau tu, cai tao, nang cap, xay dung duong ngang co phong ve phu hop voi quy dinh hien hanh; xay dung rao chan ngan cach quoc lo voi duong sat o nhung doan quoc lo chay sat duong sat.

Thuc hien cuong che giai toa cac cong trinh da duoc boi thuong, cong trinh tai lan chiem ma khong tu thao do va cac cong trinh xay dung trai phep trong hanh lang an toan duong bo, xoa bo duong dau noi trai phep vao duong bo; hoan thien moc chi gioi hanh lang an toan duong bo, quan ly bao ve phan hanh lang an toan duong bo da giai toa, bao ve moc gioi; to chuc giai toa dut diem cac truong hop lan chiem dat hanh lang an toan duong sat trong pham vi da duoc den bu; ngan chan viec mo duong trai phep vuot qua duong sat.

Thu tuong cung yeu cau cac dia phuong thong nhat quy hoach he thong duong gom cac khu kinh te, khu thuong mai, dan cu, cac vi tri dau noi duong gom vao he thong quoc lo phu hop voi quy hoach phat trien kinh te - xa hoi cua cac tinh, thanh pho; thuc hien quy hoach phat trien he thong hang rao duong gom cac duong dan sinh, ngan chan viec mo duong ngang trai phep vuot qua duong sat. Ra soat cac van ban cua phap luat ve bao ve hanh lang an toan duong bo, duong sat; de xuat cac noi dung can dieu chinh, sua doi, bo sung nham dam bao phu hop voi yeu cau quan ly.

4 doan quoc lo se duoc thi diem thuc hien tu nay den het quy II - 2008 la: Ha Noi - Ninh Binh; Vinh - Hue; Da Nang - Nha Trang; Ninh Thuan - Tp.Ho Chi Minh.

(theo TTXVN)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>