Vu an 309 con khi duoi dai Co dau hieu oan sai

Thứ sáu, 21 Tháng chín 2007, 18:41 GMT+7

Sau gan 2 nam dieu tra, vu an 309 con khi duoi dai o Long An da duoc dinh chi voi ly do chuyen bien cua tinh hinh nhung co nhieu dau hieu cho thay vu an nay da bi oan sai ngay tu dau.

Trai khi
Trai khi Long Khanh cua ba Tuyen hoang tan sau khi bi khoi to.

Co quan dieu tra "vua da bong vua thoi coi"

Nam 2004, DNTN trai khi Long Khanh (huyen Duc Hoa, Long An) duoc So Ke hoach Dau tu tinh Long An cap phep va do ba Ngo Kim Tuyen lam chu. Dau nam 2005, ba Tuyen ky hop dong voi cong ty Ho Phuong (Tan Binh, TP.HCM) dung ra moi gioi mua 950 con khi duoi dai (ten khoa hoc la Macaca Faseicularis) cua trai khi Binh Long (Binh Phuoc) do ong Huynh Huu Dung lam giam doc; gia ca theo thoa thuan la 1,25 trieu dong/con, phi dich vu tron goi (bao ca giay to ve nguon goc xuat xu khi) 104 trieu dong.

Sau lan giao hang dau tien 309 con, cong ty Ho Phuong khong cung cap duoc nguon goc xuat xu, ba Tuyen da nhieu lan lien he nhung khong co ket qua. Do vay, hop dong giua hai ben cham dut. De dam bao thu tuc phap ly, ba Tuyen den Chi cuc Thue huyen Duc Hoa va Chi cuc Kiem lam tinh Long An trinh bao va lam cac thu tuc phap ly can thiet de xin duoc nuoi so khi noi tren.

Sau nhieu lan Chi cuc Kiem lam Long An lap doan kiem tra, ngay 15/8/2005, ba Tuyen da duoc co quan nay cap phep nuoi khi duoi dai so luong 309 con. Muoi ngay sau, ong Huynh Huu Dung gui don den co quan dieu tra cong an tinh Long An to cao ba Tuyen nuoi khi khong co nguon goc. Sau khi nhan don ong Dung, co quan dieu tra (CQDT) tinh Long An da khoi to ba Tuyen ve toi “Vi pham cac qui dinh ve bao ve dong vat hoang da quy hiem” theo Dieu 190 BLHS.

Sau khi khoi to, CQDT da thu giu toan bo dan khi va thong bao cho ong Dung biet viec da thu giu so khi noi tren, dong thoi moi tham gia dau gia khi. De “khach quan”, CQDT bao cao cac co quan chuc nang tinh Long An ve viec thanh lap hoi dong ban dau gia dan khi do ong Le Van Loi – Pho thu truong CQDT (nguoi ky quyet dinh khoi to vu an) lam chu tich hoi dong (trong khi do quy dinh cua phap luat la phai do Trung tam dich vu ban dau gia tai san thuc hien). Cung chinh ong Loi da ky giay moi mot so thanh vien trong hoi dong dinh gia dan khi di khao sat gia thi truong… khi tai trai khi cua ong Dung.

Cuoi cung, khong biet khao sat the nao, cac thanh vien hoi dong quyet dinh gia ban moi con la 500 ngan dong, bang voi muc gia “goi y” (bang van ban) cua ong Dung gui CQDT cong an tinh Long An. Dac biet hon, chi trong 1 ngay, (ngay 16/1/2006), CQDT cong an tinh Long An vua ban hanh qui che ban dau gia tai san lai vua gui thong bao ve viec ban dau gia noi tren va han dang ky cham nhat la truoc 7 gio sang ngay 17/2/2006 (tuc chi trong vong chua day 24 gio dong ho).

Voi thoi gian nay, ro rang cac doanh nghiep co chuc nang kinh doanh, khai thac khi khong the nao tham gia duoc, tru doanh nghiep cua ong Dung va mot doanh nghiep o Long Thanh (cung la noi duoc co quan dieu tra di tham quan, khao sat “thi truong” truoc do). Cuoi cung, dung nhu du bao, ong Dung la nguoi dau gia trung lo khi nay voi gia cao hon gia khoi diem 6 trieu dong.

Nhu vay, nguoi to cao ba Tuyen nuoi khi khong co nguon goc cuoi cung da mua dung dan khi ay. Nhung lan nay, nguoi mua “chac tay” hon vi da duoc CQDT chung nhan lo khi co nguon goc tu viec mua dau gia tai san. Va nhu vay, "kich ban" hop thuc hoa dan khi vua hop phap vua co lai hoan thanh nhu "mong muon".

"Cam den chay truoc o to"

Ngay 15/2/2006, CQDT Cong an tinh Long An ket luan dieu tra vu an, chuyen ho so sang VKSND tinh Long An de nghi truy to ba Tuyen toi danh noi tren. Can cu phap ly de CQDT cong an tinh Long An de nghi truy to ba Tuyen vi pham Dieu 190 BLHS la Nghi dinh 18-HDBT ngay 17/1/1992 cua Hoi dong Bo truong (nay la Chinh phu) va Nghi dinh 48/2002/ND-CP ngay 22/4/2002 cua Chinh phu.

Khi duoi dai
Khi duoi dai (Macaca Faseicularis) theo Nghi dinh 32/2006/ND-CP la dong vat hoang da quy hiem han che khai thac va su dung.

Theo vien dan cua CQDT, trong phu luc cua hai nghi dinh noi tren, khi duoi dai thuoc nhom IIB (han che khai thac va su dung). Sau khi nhan ket luan dieu tra, VKSND tinh Long An khong truy to theo tham quyen ma chuyen toan bo ho so cho VKSND huyen Duc Hoa ra cao trang. Ngay 18/8/2006 VKSND huyen Duc Hoa ra ban cao trang truy to ba Tuyen ra toa.

The nhung, that kho hieu la VKSND huyen Duc Hoa lai vien dan quyet dinh khoi to vu an, khoi to bi can cua CQDT Cong an huyen Duc Hoa doi voi ba Tuyen lam can cu de truy to. Nhung tim do con mat, trong ho so vu an ba Tuyen khong thay quyet dinh khoi to vu an, khoi to bi can cua Cong an huyen Duc Hoa ma chi co cua CQDT cong an tinh Long An. Nhu vay la ngay tu can cu phap ly quan trong nhat cua ban cao trang da… hong.

Ho so duoc chuyen sang TAND huyen Duc Hoa nhung vu an khong the dua ra xet xu duoc. Sau nhieu lan tra ho so dieu tra bo sung, cuoi cung ngay 20/6/2007, Vien KSND huyen Duc Hoa ra quyet dinh dinh chi dieu tra, mien truy cuu trach nhiem hinh su doi voi ba Tuyen voi ly do “do chuyen bien cua tinh hinh, hanh vi vi pham khong con nguy hiem cho xa hoi”.

Dac biet hon, can cu de CQDT kho to vu an nay la Nghi dinh 18-HDBT ngay 17/1/1992 cua Hoi dong Bo truong va Nghi dinh 48/2002/ND-CP ngay 22/4/2002 cua Chinh phu. The nhung trong phu luc IIB cua hai Nghi dinh 18 va 48 theo vien dan cua VKSND huyen Duc Hoa, CQDT Cong an tinh Long An khong thay co ten: Khi duoi dai (Macaca Faseicularis) la dong vat hoang da quy hiem han che khai thac va su dung.

Mai den ngay 30 thang 3 nam 2006 cua Chinh phu moi ban hanh Nghi dinh so 32/2006/ND-CPthay the Nghi dinh 48/2002/ND-CP ngay 22/4/2002 thi luc nay loai khi duoi dai (Macaca Faseicularis) moi duoc bo sung vao danh muc IIB. Theo nguyen tac ban hanh cac quy pham phap luat thi Nghi dinh so 32/2006/ND-CP "bat hoi to". Do vay, trong truong hop nay, cac co quan to tung Long An da "cam den chay truoc o to".

Nhu vay, viec khoi to ba Tuyen cua CQDT cong an tinh Long An ngay tu dau la oan, chu khong phai do chuyen bien tinh hinh nhu quyet dinh dinh chi cua VKSND huyen Duc Hoa ban hanh. Phai chang, chinh vi dieu nay ma TAND huyen Duc Hoa khong dua vu an ra xet xu duoc, con VKSND huyen Duc Hoa thi “ne” Nghi quyet 388 bang cach mien trach nhiem hinh su?

  • Tan Thuan

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>