Xa hoi den nao loan benh vien Da khoa khu vuc Thu Duc

Thứ sáu, 22 Tháng một 2010, 07:56 GMT+7
Xa hoi den nao loan benh vien Da khoa khu vuc Thu Duc
Benh vien da khoa khu vuc Thu Duc

Toi ngay 6/1/2010, nhieu nguoi da hoang hot khi chung kien 2 ke con do dung con nhi khuc xong vao tan cong toi tap nhan vien soat ve xe cua BV Thu Duc, khien 2 nguoi bi thuong. Duoc biet, day la mot trong rat nhieu su viec mau thuan duoc giai quyet kieu "con do", co lien quan den nhung khuat tat trong cong tac dau thau, dau gia o BV Thu Duc….


Toi ngay 6/1/2010, nhieu nguoi da hoang hot khi chung kien 2 ke con do dung con nhi khuc xong vao tan cong toi tap nhan vien soat ve xe cua BV Thu Duc, khien 2 nguoi bi thuong. Duoc biet, day la mot trong rat nhieu su viec mau thuan duoc giai quyet kieu "con do" co lien quan den nhung khuat tat trong cong tac dau thau, dau gia o BV Thu Duc.

Cu the vu xo xat theo kieu "xa hoi den" nay co lien quan den viec dau thau cung cap dich vu giu xe trong BV Thu Duc nam 2010. Trong so cac to chuc tham gia dau thau, co Cty TNHH Cong Minh (tung trung thau va co tham nien 10 nam thau dich vu giu xe cho BV Thu Duc). Theo van ban cua BV Thu Duc phuc dap Cty Cong Minh ve viec Cty nay khong dat tieu chuan ve tu cach hop le, nen bi loai: "Khong duoc buoc vao vong ke tiep de xac dinh gia danh gia". Ket qua trung thau da duoc giao cho Cty Co phan Dich vu bao ve Hoan Cau (Cty Hoan Cau), hien nay dang thau dich vu bao ve BV Thu Duc.

Cty Cong Minh phan doi ket qua trung thau va cho rang lanh dao BV Thu Duc khong khach quan. Neu Cty Cong Minh khong dat tieu chuan, tai sao khong bi loai tu vong dau? Nguoc lai, Cty Cong Minh van duoc vao vong mo gia xet thau. Cty Cong Minh bo thau voi gia cao nhat (110 trieu dong/thang), nhung van khong duoc trung thau. Trong khi Cty Hoan Cau bo thau voi gia thap hon lai duoc trung thau. Tu do, Cty Cong Minh khieu nai va khong chap nhan thanh ly hop dong giu xe nam 2009 voi BV Thu Duc. Tranh chap cang thang giua 2 ben duoc ket thuc bang viec "giang ho" lien tiep de doa nhan vien trong giu xe, roi dinh diem la toi ngay 6/1/2010, da xong vao bai giu xe BV Thu Duc danh nguoi. Ngay hom sau (7/1/2010), bai giu xe BV Thu Duc da bi nhom nguoi khac thon tinh hoan toan, sau khi da "danh bat" toan bo nhan vien cua Cty Cong Minh ra khoi bai giu xe.

Pham luat khi dau thau mua may CT - SCANNER

Thang 5/2008, UBND TP.HCM co quyet dinh cho phep BV Thu Duc vay von kich cau de mua may CT-Scanner, voi lai suat vay duoc TP.HCM ho tro 100%.Thay vi phai dau thau khach quan, cong bang va dung quy dinh luat phap de mua may CT - Scanner, trai lai, Hoi dong Dau thau da bi ong Tran Vinh Hung,Giam doc BV Thu Duc thao tung, dan toi hang loat sai pham trong vu dau thau nay.

Tai ho so moi thau, le ra phai dua ra tieu chuan khach quan nhat de cac to chuc co co hoi duoc tham gia du thau. Dang nay,ve tieu chuan tinh nang ky thuat may CT-Scanner duoc dua vao ho so du thau, hau nhu be nguyen xitinh nang ky thuat doc quyen cua may CT-Scanner do hang Philips san xuat(?). Chinh vi dat ra tieu chuan "dac chung" Philips, nen 4 nha cung cap may CT-Scanner danh tieng khac la Toshiba, General Electric, Siemens va Shimazu khong thedap ung ho so de tham gia du thau. Do vay, chi co duy nhat Cty TNHH Thuong mai Vat tu Khoa hoc Ky thuat (Tramatco) mua ho so du thau. Tuy nhien, do khong the to chuc dau thau voi mot Cty Tramatco, nen sau do xuat hien them 2 Cty khac xin tham gia dau thau la Cty Do Than va Cty SMI. Nhung Cty Do Than moi ra doi, chua mot lan ban may CT-Scanner, nen bat buoc phai lien doanh voi Cty TNHH Viet Nhat. Rieng Cty SMI nop ho so cho co de lam "quan xanh quan do" lot duong, nenkhong nop bao lanh du thau cho do ton tien.

Ngay mo thau (10/2/2009) va xet thau (11/2/2009), Hoi dong Xet thau da danh gia ca 3 Cty neu tren deu khong dap ung du dieu kien; theo do, ca 3 Cty phai bi loai. Nhung that la lung, bat chap ket qua loai ca 3 Cty, do Hoi dong Xet thau dua ra; cung trong ngay xet thau (11/2/2009), ong Tran Vinh Hung, Giam doc BV Thu Duc da voi va ky Van ban so 44/BVDKKVTD-TTB, yeu cau Cty Tramatco bo sung ho so du thau cho du tieu chuan de trung thau(?). (Ho so moi thau doi hoi phai co 3 nhan vien duoc dao tao chinh hang, Tramatco chi dap ung co 2 nhan vien). Ngay 12/2/2009, Cty Tramatco ra cong van tra loi, bo sung ky su Pham Ngoc Thanh vao ho so. Va nghiem nhien sau do, Cty Tramatco da trung thau ban may CT - Scanner nhan hieu Philips, voi gia 8,5 ty dong cho BV Thu Duc. Hanh vi nay cua ong Giam doc BV Thu Duc da vi pham nghiem trong Dieu 36, Luat Dau thau quy dinh: "Khi da mo thau cong khai thi khong duoc phep bo sung bat ky ho so co lien quan lam thay doi noi dung, ket qua thau". Chua ke, theo gia thi truong, may CT-Scanner do Philips san xuat chi voi gia dao dong tu 6,5 - 7,5 ty dong; nhung Cty Tramatco lai ban cho BV voi gia 8,5 ty dong(?).

Dang trong qua trinh dieu tra xac minh

Ngay 19/1/2010, theo nguon tin rieng cua chung toi: Lien quan den cac vu dau thau bat binh thuong tai BV Thu Duc, Co quan an ninh cua Bo Cong an da chinh thuc vao cuoc dieu tra xac minh. Dac biet, voicac dau hieu sai pham trong vu dau thau mua may CT-Scanner tu Cty Thuong mai Vat tu Khoa hoc - Ky thuat (Tramatco), bo phan dieu tra cua Bo Cong an da lam viec voi mot so can bo - nhan vien BV Thu Duc lien quan den to chuc dau thau. Cac dau hieu sai pham dang dan duoc lam sang to.

Truoc do, ngay 28/9/2009, Pho Chu tich UBND TP.HCM Hua Ngoc Thuan da ra van ban chi dao So Y te kiem tra lam ro nhung thong tin ve cac sai pham xay ra tai BV Thu Duc. Sau do, So Y te va So KH&DT da co 2 Cong van bao cao (Cong van so 5998/SYT - Ttra ngay 23/10/2009 cua So Y te va Cong van so 7275/SKHDT - VX ngay 17/11/2009 cua So KH&DT) gui UBND TP. HCM ve vu viec tren. Sau do, UBND TP. HCM da ra Cong van so 6189/UBND - DTMT ngay 26/11/2009, ket luan ve qua trinh thuc hien dau thau mua sam thiet bi y te tai BV Thu Duc.

Tuy nhien, co du luan cho rang, da co su bao che cho sai pham xay ra tai BV Thu Duc; ngay 28/11/2009, UBND TP.HCM da ra van ban so 6280/UBND -DTMT voi noi dung cho rang: "Hien nay van de tren con phai tiep tuc xac minh lam ro; do do, UBND TP. thu hoi va huy bo Cong van so 6189/UBND-DTMT, ngay 26/11/2009". So di co viec thu hoi Cong van so 6189/UBND-DTMT la do co quan chuc nang cua Bo Cong an van dang trong qua trinh xac minh dieu tra, chua co ket luan cuoi cung.


(Theo bao Tai nguyen va Moi truong)

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>