Xay toa nha Quoc hoi nhu mot cong trinh vinh cuu

Thứ tư, 21 Tháng ba 2007, 14:00 GMT+7
Xay toa nha Quoc hoi nhu mot cong trinh vinh cuu
Toa nha Quoc hoi hien thoi. (Anh: undp.org.vn).

Toa nha Quoc hoi se co vi tri trang trong trong khu Trung tam chinh tri Ba Dinh voi khong gian kien truc hoanh trang. Phuong an kien truc Nha Quoc hoi phai gan lien voi viec bao ton di tich Hoang thanh va can duoc tinh toan xay dung nhu mot cong trinh vinh cuu, tieu bieu cho thoi ky phat trien moi cua dat nuoc…

Ong Ho Duc Viet, Chu nhiem UBKHCN&MT nhan manh nhu vay trong ban Bao cao tham tra phuong an xay dung Nha Quoc hoi.

Xay tai lo D la phu hop nhat

Bao cao cua ong Ho Duc Viet cho biet, Uy ban Khoa hoc Cong nghe va Moi truong (UBKHCN&MT) nhat tri voi de xuat cua Chinh phu chon dia diem xay dung Nha Quoc hoi tai lo D khu Trung tam chinh tri Ba Dinh. So voi cac phuong an dia diem khac duoc dua ra thi day la dia diem phu hop nhat voi cac tieu chi, yeu cau doi voi cong trinh Nha Quoc hoi.

Theo do, xay dung tai lo D, Toa nha Quoc hoi se co vi tri trang trong trong khu Trung tam chinh tri Ba Dinh. Lo dat nay duoc gioi han boi cac duong Hoang Van Thu, Doc Lap, Bac Son, Hoang Dieu co dien tich khoang 5,7 ha du de xay dung Toa nha Quoc hoi voi khong gian kien truc hoanh trang.

Mat khac, viec chon dia diem xay dung Nha Quoc hoi tai day cung co nhieu thuan loi nhu trong Bao cao cua Chinh phu da neu la: “Co so ha tang ky thuat, kien truc canh quan xung quanh da duoc hoan thien; cac cong trinh xay dung trong khu dat da co ban duoc di doi, da tien hanh khao co va buoc dau danh gia duoc gia tri cac di tich nen co the chu dong hon cac dia diem khac ve viec bo tri Nha Quoc hoi trong khu dat va thoi gian trien khai xay dung”.

Phuong an nay cung nhan duoc su dong thuan cao trong du luan xa hoi.

Co the giu lai cac di tich tai cho

Xay toa nha Quoc hoi nhu mot cong trinh vinh cuu
Ban ve Nha Quoc hoi moi.

Theo ong Ho Duc Viet, UBKHCN&MT cung thong nhat voi de xuat cua Chinh phu: Xay dung Toa nha Quoc hoi tren khuon vien Hoi truong Ba Dinh hien nay va co mo rong (khu C va D theo ban do khai quat khao co hoc), dong thoi chuyen doi chuc nang su dung cua toa nha tru so Bo Ngoai giao thanh noi lam viec cua cac co quan cua Quoc hoi.

UBKHCN&MT cung thong nhat voi de xuat quy hoach xay dung Toa nha Quoc hoi va khu di tich 18 Hoang Dieu ket hop hai hoa voi cac cong trinh trong khu vuc thanh mot quan the cac cong trinh van hoa, the hien duoc be day lich su…

Phuong an kien truc cua Toa nha Quoc hoi phai gan lien voi phuong an bao ton di tich Hoang thanh tai cac khu A va B, dong thoi phai ket hop hai hoa voi khong gian, canh quan kien truc cua khu vuc. Toa nha Quoc hoi can duoc tinh toan xay dung nhu mot cong trinh vinh cuu voi tuoi tho hang tram nam.

Ve mat kien truc, Toa nha Quoc hoi phai la cong trinh tieu bieu cho thoi ky phat trien moi cua dat nuoc, la bieu tuong cho su tap trung y chi va nguyen vong cua toan dan, dong thoi cung la bieu tuong cua mot nuoc Viet Nam hung manh, yeu tu do, yeu hoa binh... De nghi can dat nhung yeu to tren thanh nhung tieu chi hang dau khi lua chon phuong an quy hoach, kien truc Toa nha Quoc hoi.

Ve cac di tich Hoang thanh Thang Long co kha nang xuat lo trong khu C va D, UBKHCN&MT thong nhat voi phuong an nhu Bao cao cua Chinh phu la se nghien cuu dua vao bao tang cac di tich nay, khong de anh huong den tien do xay dung Toa nha Quoc hoi. Tuy nhien, tuy tung vi tri cua di tich va phuong an thiet ke xay dung Toa nha Quoc hoi duoc lua chon sau nay, co the lua chon de giu lai cac di tich tai cho trong dieu kien cho phep neu khong anh huong den cong nang va canh quan cua Toa nha.

UBKHCN & MT de nghi Quoc hoi ra Nghi quyet ve phuong an quy hoach, xay dung Toa nha Quoc hoi voi cac noi dung sau:

1. Thong nhat phuong an quy hoach, xay dung Toa nha Quoc hoi tai lo D khu Trung tam chinh tri Ba Dinh nhu Chinh phu da trinh Quoc hoi.

2. Giao Chinh phu: Khan truong chi dao to chuc thi tuyen quoc te phuong an kien truc; Trien khai xay dung Toa nha Quoc hoi theo phuong cham dam bao toi da chat luong cong trinh, an toan, thuan tien cho hoat dong cua Quoc hoi va can duoc trien khai dong bo voi viec bao ton di tich lich su.

Dong thoi voi viec trien khai thuc hien xay dung Toa nha Quoc hoi can xac dinh quy hoach tong the, trien khai quy hoach chi tiet khu Trung tam chinh tri Ba Dinh thanh mot quan the cac cong trinh kien truc, van hoa, lich su thong nhat…; Bao cao Quoc hoi tinh hinh xay dung Toa nha Quoc hoi tai cac ky hop.

Manh Cuong

Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>