Xem bo doi dac cong luyen tap

Thứ hai, 09 Tháng năm 2011, 06:25 GMT+7

Phan doi dac cong 60 truc thuoc Bo Tham muu Quan khu 7, lam nhiem vu huan luyen, chien dau, san sang chien dau, san sang co dong thuc hien nhiem vu trong cac tinh huong A2, chong khung bo theo menh lenh cua Bo Tu lenh Quan khu 7.

Xem bo doi dac cong luyen tap
Bao dong gia dinh tinh huong chien dau.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Chui rao thep
Xem bo doi dac cong luyen tap
Chui rao va ro min.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Nguy trang bang bun dat.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Nguy trang bang bun de tiep can muc tieu.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Nguy trang bang co.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Va vuot hang rao thep gai.

Xem bo doi dac cong luyen tap
Lao qua vong lua.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Luyen bay qua hang rao.
Xem bo doi dac cong luyen tap
Leo day "tu than".
Xem bo doi dac cong luyen tap
Leo tuong.
Xem bo doi dac cong luyen tap
"Can chien".
Xem bo doi dac cong luyen tap
Doi dau.

Nam vua qua, phan doi to chuc huan luyen dung tien do ke hoach, chap hanh nghiem ve noi dung, chuong trinh huan luyen cho cac doi tuong. Chuan bi tuong doi tot co so vat chat, thao truong, bai tap dap ung yeu cau nhiem vu huan luyen.

Xac dinh dung vai tro can bo la khau then chot trong huan luyen, phan doi da to chuc cho can bo tham gia cac lop tap huan, boi duong nghiep vu do Quan khu, Binh chung Dac cong to chuc.

Thuong xuyen boi duong doi ngu can bo, nhan vien chuyen mon ve cac noi dung chuyen trang thai SSCD, cac phuong an chien dau cua don vi. Doi ngu nhan vien chuyen mon chu dong nghien cuu cac noi dung chuyen nganh va lam cong tac chuyen mon theo tung nganh.


Tin lien quan

» Xem chien si xe tang Quan doi nhan dan VN xung tran
» Si quan Quan doi VN di xe tang loi nuoc, ban dan that
» Xem bo doi ten lua Viet Nam luyen tap

Kieu My


Viet Bao
 

E-mail Email bài viết này

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

Tiếp theo >>

Việt Báo - Tin Xã Hội >>